WARUNKI WSPÓŁPRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO

§1 DEFINICJA ZAKRESU USŁUGI PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO

W cenie podstawowej podanej w ofercie przewidziane jest wykonanie projektu, za co rozumie się: sformatowanie i rozmieszczenie elementów na stronie, zaproponowanie tła i grafiki ozdobnej, aranżacja całości do czytelnej i efektownej postaci.

Tym samym w cenie tej nie zawierają się następujące, dodatkowo płatne usługi:

 • przepisywanie tekstu z postaci papierowej na elektroniczną
 • skanowanie
 • wykonywanie zdjęć dostarczonych produktów
 • wyszukiwanie zdjęć, clipartów, itp. materiałów
 • zakup zdjęć z banków zdjęć
 • wycinanie elementów zdjęć z tła
 • wykonywanie fotomontaży i bardziej zaawansowana obróbka cyfrowa zdjęć i obrazów
 • wycinanie z tła i wektoryzacja logo
 • rysowanie wszelkich bardziej złożonych form wektorowych, tj. rysunków, piktogramów, symboli
 • rysowanie mapek dojazdowych

§2 DEFINICJA CENY OFERTOWEJ

Cena początkowa podana w ofercie może wzrosnąć w przypadku wystąpienia zmian w dostarczonych materiałach i/lub założeniach na etapie projektowania. Dopuszczalne poprawki bez dopłaty to proste zmiany typu: korekta literówek, subtelne poprawki w rozmieszczeniu elementów, bez znacznych zmian objętości poszczególnych elementów. Ceny dodatkowo płatnych usług [patrz §1, §3, §10].

§3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOSTARCZANYCH MATERIAŁÓW

Zlecający wykonanie projektu graficznego zobowiązany jest dostarczyć komplet niezbędnych materiałów w czytelnej i spójnej formie. Do materiałów zalicza się:

 • cały tekst jaki ma się znaleźć w projekcie, tj. wszelka treść, informacje, hasła reklamowe, dane firmy, itd.
 • zdjęcia
 • logo
 • mapy
 • ewentualne inne materiały do wykorzystania w projekcie

Wszystkie materiały dostarczone przez zlecającego muszą być sprawdzone i ostateczne. Każda zmiana materiałów w trakcie lub po wykonaniu projektu spowoduje zwiększenie nakładu pracy nad nim i wzrost ustalonej ceny podstawowej.

§4 SPOSÓB DOSTARCZANIA TEKSTU

Tekst powinien być dostarczony w postaci elektronicznej (np. .doc, .txt, e-mail), możliwej do edycji. Jeżeli tekst dostarczony jest w formie papierowej naliczana jest opłata za przepisywanie tekstu [patrz §1].

§5 SPOSÓB DOSTARCZANIA ELEMENTÓW GRAFICZNYCH

Zdjęcia, loga i inne materiały (obrazy, grafiki, itp.) dostarczone powinny być w formie elektronicznej.

Zdjęcia ? zalecana rozdzielczość to nie mniej niż 250 dpi (przy wymiarach docelowych lub większych).

Logo ? powinno być w formacie wektorowym (skalowalnym) np. CDR, PDF, EPS, AI. Istnieje możliwość dostarczenia logo w postaci bitmapy o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (przy wymiarach docelowych lub większych) jednak wtedy zostanie ono umieszczone na białym tle lub w prostokątnej ramce z białym tłem, w przypadku potrzeby wycięcia białego tła naliczana będzie dodatkowa opłata [patrz $6].

Jeżeli zdjęcia lub loga są dostarczone w formie papierowej naliczana jest opłata za skanowanie i obróbkę [patrz §1].

§6 GDY BRAK JEST ODPOWIEDNICH ZDJĘĆ DO PROJEKTU

Jeżeli zlecający nie posiada odpowiednich zdjęć zalecamy skorzystać z serwisów internetowych, na których można kupić licencję do wykorzystywania wybranych fotografii. Na życzenie zlecającego Agencja Reklamowa PromoDesign może wyszukać i udostępnić odpowiednie zdjęcia do projektu za dopłatą [patrz §1].

§7 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCZEKIWAŃ WOBEC PROJEKTU

Zlecający zobowiązany jest przedłożyć oprócz materiałów, także prostą poglądową makietę projektu (opisana kartka papieru lub dokument tekstowy) z posadowieniem na niej poszczególnych elementów z dostarczonych materiałów takich jak tekst, zdjęcia, mapy, logo i inne lub/i dostarczyć Agencji Reklamowej PromoDesign maksymalną ilość informacji na temat swoich oczekiwań co do ulubionych kolorów czy ogólnego wyglądu projektowanego materiału. Wszelkie wstępne uwagi pomogą wykonać projekt sprawnie i bez zbędnego nakładu czasu obu stron na ewentualne poprawki. Tym samym koncepcja projektu musi być przez zlecającego wcześniej dobrze przemyślana. Każda zmiana założeń w trakcie lub po wykonaniu projektu spowoduje zwiększenie nakładu pracy nad nim i wzrost ustalonej ceny podstawowej. Jeżeli zlecający nie posiada koncepcji i nie ma uwag wstępnych, może powołać się na grafika. Wówczas jednak musi liczyć się z dopłatami w przypadku wystąpienia czasochłonnych poprawek i zmian do zaproponowanej wersji projektu.

§8 SPOSÓB DOSTARCZANIA POPRAWEK

Po otrzymaniu gotowej wersji projektu zlecający zobowiązany jest zapoznać się z nim dokładnie (sprawdzić treść i wygląd) i przygotować w punktach listę poprawek do naniesienia. Lista poprawek powinna być czytelna i spójna oraz przesłana w całości ? w jednej wiadomości e-mailem lub dostarczona do Agencji Reklamowej PromoDesign. Jeżeli zlecający redaguje poprawki w sposób nieczytelny, chaotyczny, przesyła je na raty lub kolejne poprawki są sprzeczne z poprzednio podyktowanymi to naliczane są dopłaty zgodnie z dodatkowym nakładem pracy. Jeżeli poprawki oznaczają zmianę wcześniej przyjętych założeń naliczana jest dopłata [patrz §2, §3].

§9 AKCEPTACJA PROJEKTU DO DRUKU I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zlecający zobowiązany jest bardzo dokładnie sprawdzić całą treść pod kątem błędów zarówno redaktorskich jak i rzeczowych oraz wygląd projektu każdej kolejno nadesłanej wersji. Jeżeli nie wnosi żadnych poprawek, zlecający akceptuje projekt drogą mailową lub podpisuje akceptację w siedzibie Agencji Reklamowej PromoDesign. Akceptacja projektu do druku zamyka proces dokonywania zmian ostatecznie, wszelkie późniejsze korekty są dodatkowo płatne w zależności od statusu zlecenia i wymaganego nakładu pracy. Po akceptacji zlecającego ponosi on pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia błędów w wydrukowanej pracy, które nie zostały wskazane na etapie projektowania.

§10 KOSZTY DODATKOWYCH USŁUG

Koszt wszelkich dodatkowych usług i dopłat wymienionych w §1 ? §8 uzależniony jest od czasu poświęconego na wykonanie danej czynności i wynosi 60zł netto + VAT za godzinę pracy. Każda dopłata szacowana jest z góry przez Agencję Reklamową PromoDesign i zlecający jest o niej informowany przed wykonaniem czynności, której dotyczy.

§11 PRACE PROJEKTOWE W OBECNOŚCI ZLECAJĄCEGO

Koszt projektowania w obecności zlecającego (w siedzibie Agencji Reklamowej PromoDesign) liczony jest niezależnie od ceny za projekt i wynosi 60zł netto + VAT za każdą godzinę pracy. Koszt projektu może być zastąpiony kosztem pracy przeliczanym na godziny pod warunkiem, że projekt jest wykonywany w obecności zlecającego od początku do końca trwania prac projektowych.

§12 PRAWA AUTORSKIE DO MATERIAŁÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ ZLECAJĄCEGO

Osoba zlecająca projekt oświadcza, że wszelkie materiały, które dostarczyła do Agencji Reklamowej PromoDesign w celach realizacji projektu są jej własnością lub ma prawo je wykorzystać. W przypadku, gdy dostarczone materiały wchodzą w konflikt z ustawą o prawie autorskim (tj. są czyjąś własnością i są wykorzystywane bez zgody właściciela) pełną odpowiedzialność ponosi zlecający. Agencji Reklamowej PromoDesign ma prawo odmówić wykorzystania materiałów dostarczonych przez zlecającego jeżeli istnieje podejrzenie, że materiały nie są wykorzystywane zgodnie z prawem.

§13 PRAWA AUTORSKIE DO WYKONANEGO PROJEKTU

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) plik źródłowy projektu jest własnością Agencji Reklamowej PromoDesign. Zlecający może wykorzystać wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub otrzymać w niezmiennym formacie mapy bitowej TIFF o rozdzielczości 300 dpi lub dowolnej wyższej. Jeżeli Zlecający zechce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania w nim zmian z pominięciem Agencji Reklamowej PromoDesign musi wykupić prawa autorskie. Koszt wykonania projektu graficznego nie upoważnia zlecającego do pozyskania plików źródówych (tj. składu w programie do montażu elektronicznego jak Corel, Adobe itp.). Agencja Reklamowa PromoDesign bezpłatnie zarchiwizuje wykonane projekty graficzne i w razie potrzeby udostępni zlecającemu w przypadku potrzeby ponownego wykorzystania w celach projektowych.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DRUKU – POLIGRAFIA

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa sposób korzystania z usług poligraficznych, oferowanych przez Agencję Reklamową PromoDesign oraz zakres odpowiedzialności Zamawiającego i PromoDesign.

3. Stroną zawierającą umowę z PromoDesign jest firma zlecająca wykonanie usługi poligraficznej, zwana dalej Zamawiającym

4. PromoDesign nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.

§ 2 Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy następuje w momencie otrzymania przez Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez PromoDesign. W tym momencie powstaje również zobowiązanie finansowe Zamawiającego wobec PromoDesign z tytułu realizacji zamówienia.

2. PromoDesign ma prawo do potwierdzenia przyjęcia zamówienia dopiero po otrzymaniu pliku z projektem od Zamawiającego.

3. W przypadku nieprawidłowego przygotowania projektu do druku przez Zamawiającego, Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie. Istnieje możliwość poprawienia projektu przez PromoDesign jednak będzie to dodatkowo płatna usługa.

4. PromoDesign ma prawo odstąpić od wykonania umowy, jeżeli:

a) Zamawiający dostarczy źle przygotowany projekt do druku.

b) projekt dostarczony przez Zamawiającego posiada wady technologiczne, lub jest przygotowany niezgodnie z technicznymi wytycznymi.

c) plik projektu jest uszkodzony lub zawirusowany.

d) projekt zostanie dostarczony później niż w 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

e) w przeciągu gdy klient nie zaakceptuje stawek za dodatkowe prace przygotowawcze zgodnie z §2 pkt 3 regulaminu lub nie dostarczy w tym terminie plików zgodnych ze specyfikacją.

5. Wszelkie ustalenia handlowe i techniczne wymagają dla swej ważności drogi pisemnej

§3. Realizacja zamówień. Terminy realizacji.

1. W przypadku żądania przez Zamawiającego przerwania realizacji zamówienia na dowolnym etapie produkcji, Zamawiający pokrywa wszelkie koszty PromoDesign związane z realizacją zamówienia do momentu przerwania realizacji, w tym koszty płyt, pracy grafika, pracy maszyn i wykorzystanych surowców, nie wyższe jednak niż 100% wartości zamówienia. Rozliczenie następuje wtedy na podstawie wystawionej przez PromoDesign faktury VAT, płatnej w ciągu 7 dni od daty wystawienia.

2. Czas realizacji zlecenia jest to liczba dni roboczych liczonych począwszy od dnia dostarczenia przez Zamawiającego nieuszkodzonych plików, do dnia przekazania towaru przez PromoDesign dla przewoźnika. Dla wyliczeń daty przekazania towaru dla przewoźnika, dzień dostarczenia plików przez Zamawiającego do PromoDesign przyjmowany jest jako dzień zerowy.

3. W przypadku, gdy projekt nie spełnia wymagań specyfikacji lub wymaga wykonania dodatkowych prac przygotowawczych, czas realizacji zostanie wstrzymany a jego wznowienie nastąpi w dniu otrzymania od klienta pisemnej zgody na akceptacje dodatkowych kosztów lub przesłania do PromoDesign poprawnych plików.

4. Proof cyfrowy i wzorce kolorystyczne.

a) Na życzenie Zamawiającego PromoDesign może dokonać przed drukiem cyfrowy proof. Stawka za wykonanie cyfrowego proof’a jest dostępny pod adresem

Koszt przesyłki proof’a do Zamawiającego ponosi PromoDesign. Przy wysyłce proof’a do Zamawiającego, PromoDesign określi jaką drogą i w jaki sposób należy odesłać potwierdzonego proof’a. Przesłanie potwierdzonego proof’a we wskazany sposób spowoduje, że koszt przesyłki powrotnej również poniesie PromoDesign. W przypadku gdy Zamawiający wyśle przesyłkę inną drogą niż wskazana przez PromoDesign, koszt przesyłki powrotnej poniesie Zamawiający.

b) Zamówienie cyfrowego proof’a powoduje automatyczne zatrzymanie biegu terminu realizacji do momentu pisemnego zaakceptowania proof’a przez Zamawiającego.

c) Na podłożu niepowlekanym takim jak papier offsetowy czy karton od strony niepowlekanej, nie jest możliwe przygotowanie cyfrowego proof’a, który będzie wiernie oddawał kolorystykę gotowej pracy.

d) W przypadku, gdy Zamawiający wymaga wydruku zgodnego z posiadanym wzorcem kolorystycznym, zobowiązany jest on dostarczyć go do PromoDesign nie później, niż przed rozpoczęciem procesu realizacji zlecenia. Jednocześnie w chwili złożenia zamówienia, Zlecający zobowiązany jest taką informację zamieścić w uwagach do zlecenia. W przypadku wymogu druku zgodnie z wzorcem, bieg terminu realizacji zostaje zatrzymany do czasu otrzymania przez PromoDesign właściwego wzorca. Procedurę realizacji zlecenia w oparciu o dostarczony wzorzec określa pkt e) .

e) Po otrzymaniu wzorca kolorystycznego, PromoDesign wydrukuje i wyśle z zastrzeżeniem pkt c) do akceptacji Zamawiającego cyfrowy proof, którego koszty zgodnie z pkt a) zostaną dopisane do faktury sprzedaży wystawionej przy realizacji zlecenia. Jednocześnie zgodnie z pkt b), zostanie wstrzymany proces realizacji zlecenia. Po otrzymaniu przez PromoDesign zaakceptowanego pisemnie przez Zamawiającego cyfrowego proof’a, staje się on jedynym wiarygodnym wzorcem do wydruku, który jako jedyny, może stać się podstawą do ewentualnych reklamacji jakościowych (kolorystycznych) danej pracy. W przypadku gdy proof cyfrowy nie spełnia oczekiwań Zamawiającego co do kolorystyki wydruku, Zamawiający ma prawo do rezygnacji ze zlecenia. Jeśli Zamawiający nie zaakceptuje przesłanego cyfrowego proof’a w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia dostarczenia przyjmuje się, że zrezygnował z realizacji zlecenia. W wypadku rezygnacji ze zlecenia, PromoDesign w dniu rezygnacji wystawi i wyśle pocztą do Zamawiającego fakturę VAT w kwocie odpowiadającej wartości wydruku cyfrowego proof’a zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu a Zamawiający zobowiązany jest opłacić ją w ciągu 7 dni od dnia wystawienia.

f) W przypadku dodruku prac, które były wcześniej realizowane poprzez PromoDesign, ze względów technologicznych (różne partie materiałów), nie gwarantujemy 100% powtarzalności kolorystycznej dla wszystkich produktów. W celu osiągnięcia maksymalnie powtarzalnego wydruku dla produktów typu ulotki, ulotki łamane, wizytówki, papiery firmowe, plakaty (A3/B3) wymagana jest realizacja zlecenia zgodnie z pkt d) (dostarczenie przez Zamawiającego wzorca kolorystycznego). Zgodnie z zapisami pkt d), jedynie zaakceptowany cyfrowy proof jest w takim wypadku wiarygodnym wzorcem do wydruku i podstawą do ewentualnej reklamacji. W przypadku braku dostarczenia wzorca, ewentualna rozbieżność kolorystyczna pomiędzy pracą wydrukowana wcześniej a pracą bieżącą, nie może być powodem do reklamacji ze względu na kolorystykę.

5. Czas realizacji zamówień nie uwzględnia czasu dostawy przez przewoźnika. Czas dostarczenia towaru przez przewoźnika z PromoDesign do Zamawiającego wynosi 1 dzień roboczy, jednak jest on niezależny od pracy PromoDesign i w wyjątkowych sytuacjach może ulec wydłużeniu.

6. W przypadku złożenia zamówienia produktu, który nie znajduje się w ofercie, czas realizacji zostanie określony indywidualnie, nie przekroczy jednak 10 dni roboczych.

7. W dniu wysyłki (przekazania przez PromoDesign towaru dla przewoźnika), PromoDesign prześle Zamawiającemu pisemną informację o nadaniu przesyłki oraz numerze listu przewozowego.

8. Maksymalny termin realizacji zamówienia, w przypadku jednoczesnego zamówienia kilku produktów, jest dopasowany do produktu o najdłuższym terminie realizacji.

9. Wszystkie przesyłki, dostarczane za pośrednictwem kuriera, są ubezpieczone.

§5. Płatności

1. W chwili wysłania przez Zamawiającego zamówienia i potwierdzenia jego realizacji przez PromoDesign powstaje zobowiązanie finansowe z tytułu jego realizacji.

2. Sprzedaż dokumentowana jest fakturą VAT.

3. Akceptowane są następujące formy płatności:

- przedpłata na konto w wysokości 100% wartości brutto zamówienia

- przedpłata na konto w wysokości 50% wartości brutto zamówienia

- płatność gotówką przy odbiorze osobistym

- płatność przelewem z odroczonym terminem płatności (do 14 dni)

§6. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą zostać zaprotokołowane najpóźniej w momencie odbioru towarów z udziałem przedstawiciela firmy kurierskiej.

2. Reklamacje dotyczące jakości lub ilości dostarczonych produktów mogą być zgłaszane na piśmie najpóźniej w terminie 10 dni od daty ich odbioru. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

3. Uzasadnione reklamacje jakościowe będą rozpatrywane tylko w przypadku, jeśli do dyspozycji PromoDesign pozostaje cała dostarczona partia.

4. Reklamacje ilościowe, dotyczące odchyleń +/- 5% wielkości partii zamówionego towaru nie będą uwzględniane.

5. W przypadku uzasadnionych reklamacji ilościowych lub jakościowych PromoDesign ma obowiązek dostarczenia nowej lub uzupełnienia starej partii towaru na własny koszt w terminie 10 dni roboczych od daty dostarczenia przez Zamawiającego pisma reklamacyjnego wraz z dowodami.

§7. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego.

2. Oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie także prawo do zmian cen lub nie zrealizowania zamówienia jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub godzi w interesy firmy. Każdorazowo w tego typu sytuacjach, jak również o zmianach cen Klienci są powiadamiani telefonicznie, mając możliwość rezygnacji z zamówionego towaru.